Małżeństwo

Poniższe wyjaśnienia dotyczą Polaków którzy należą do parafii polskich należących do Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii i którzy pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński i mieszkają w Anglii dłużej niż 6 miesięcy.
Polacy przebywający w Anglii krócej niż 6 miesięcy załatwiają wszelkie formalności w Polsce w parafii ślubu.
Polacy uczęszczający do katolickich kościołów angielskich muszą skontaktować się ze swoim proboszczem, który wyjaśni im procedury obowiązujące w tym kraju.
Narzeczeni, którzy mieszkają w Anglii ponad 6 miesięcy, należą do parafii Polskiej Misji Katolickiej i pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni skontaktować się ze swoim duszpasterzem ok. 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.
Wyjątek stanowią osoby, które uprzednio zawarły jakikolwiek związek małżeński bez względu na to czy związek ten był rozwiązany i osoby te mogą zawrzeć, a nawet zawarły cywilne małżeństwo z narzeczonym/narzeczoną.
W tych przypadkach nie wolno ustalać daty ślubu przed skontaktowaniem się z biurem Polskiej Misji Katolickiej, by ustalić czy dana osoba jest stanu wolnego do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. Dotyczy to przede wszystkim niekatolików, którzy w przeszłości zawarli jakikolwiek ślub, który jest uważany jako rozwiązany w świetle prawa cywilnego. W większości takich przypadków potrzebne jest bowiem orzeczenie stanu wolnego takiej osoby do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez katolicki Trybunał Diecezjalny a proces ten zajmuje, z reguły, od 12 do 18 miesięcy.
Wyjątek stanowią także narzeczeni katolicy, których sakarmentalne małżeństwo zostało uznane jako zawarte nieważnie przez Trybunal II Instancji, a w decyzji Trybunału zawarta jest kaluzura warunkowa. Osoby takie powinny jak najszybciej skontaktować się z biurem Polskiej Misji Katolickiej.
W przypadku katolików którzy zawarli w przeszłości związek cywilny zakończony rozwodem trzeba przedstawić metrykę ślubu, prawomocny wyrok sądu a w czasie spotkania z duszpasterzem wypełnić Prośbę o uznanie stanu wolnego podając wszystkie adresy pod którymi dana osoba mieszkała w trakcie trwania małżeństwa. Jeśli w formularzu podane są wyłącznie adresy w Polsce dana osoba wypełnia i podpisuje przed prawnikiem Long Statutory Declaration – formularz Deklaracji daje duszpasterz. Podpisany przed prawnikiem Long Statutory Declaration i Prośbę o uznanie stanu wolnego dołącza się do dokumentacji małżeńskiej. Jeśli w trakcie trwania małżeństwa dana para mieszkała poza Polską wypełnia się wyłącznie Prośbę o uznanie stanu wlnego i przysyła do biura PMK razem z kopią pełnego odpisu aktu małżeństwa i prawomocnego rozwodu. Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych można spisać dopiero po uzyskaniu potwierdzenia stanu wolnego przez Wikariusza Delegata dla Polaków.
**********
Dokumenty, które należy skompletować i zabrać ze sobą na spotkanie z duszpasterzem:
Dokument tożsamości / paszport, dowód osobisty, prawo jazdy;
Dokładny adres parafii ślubu z kodem pocztowym i diecezją do której ta parafia należy; jeśli kościół ślubu nie jest kościołem parafialnym trzeba podać dane kościoła ślubu i parafii.
Świadectwo chrztu z zaznaczeniem, że jest ono do ślubu kościelnego. Świadectwo musi być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą planowanego ślubu. Odbierając świadectwo chrztu w kancelarii parafialnej trzeba sprawdzić, czy jest adnotacja o bierzmowaniu i o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, a dane osobowe są zgodne z danymi w paszporcie. W przypadku różnicy imion lub nazwisk konieczny jest dokument potwierdzający zmianę. Jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o przyjętym sakramencie bierzmowania, trzeba postarać się o zaświadczenie z parafii w której sakrament ten był przyjęty. Metryka chrztu musi być podpisana przez kompetentną osobę i zawierać datę wystawienia.
UWAGA: Okres 6 miesięcznej ważności świadectwa chrztu, adnotacja o bierzmowaniu i braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w metryce chrztu nie obowiązują osoby ochrzczone w innych kościołach chrześcijańskich.
Zaświadczenie o kursie przedmałżeńskim. Ukończenie Kursu małżeńskiego jest obowiązkowe dla wszystkich narzeczonych. Kurs można odbyć w jakiejkolwiek parafii w Polsce lub w Anglii zarówno w parafiach polskich jak i tych prowadzonych przez diecezje angielskie. Zalecane jest to w wypadkach, gdy jedna ze stron nie zna języka polskiego. Dane o kursach małżeńskich można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej a w przypadku diecezji angielskich kontaktując się z odpowiednimi kuriami diecezjalnymi. Organizacja Catholic Marriage Care – CMC – prowadzi kursy jednodniowe dla narzeczonych w języku angielskim. (Strona www.marriagecare.org.uk ; telefon biura centralnego CMC – 020 7371 1341).

Statutory Declaration of Freedom (formularz Statutory Declaration otrzymujemy w parafii). Statutory Declaration jest formą przysięgi którą trzeba złożyć przed Commissioner for Oath lub prawnikiem (solicitor). W Deklaracji podaje się wszelkie małżeństwa zawarte wcześniej, także związki cywilne zawarte z narzeczonym/ narzeczoną które planujemy uważnić kanonicznie. Jeśli narzeczony/a są kawalerem/panną nie wpisuje się planowanego małżeństwa. Statutory Declaration traktowana jest w Wielkiej Brytanii jako dokument legalny i podanie nieprawdziwych informacji traktowane jest jako przestępstwo. By podpisać Deklarację trzeba okazać się paszportem lub innym dokumentem tożsamości, a koszt usługi nie powinien przekroczyć £10.00. Oprócz podpisu prawnika, często bardzo nieczytelnego, Deklaracja musi zawierać pieczątkę praktyki lub dopiętą wizytówkę prawnika lub unikalny numer rejestracyjny jako, że każdy prawnik, praktykujący w Anglii musi być zarejestrowany i posiada taki numer.

W przypadku gdy narzeczeni katolicy zawarli już ślub cywilny a teraz chcą uważnić go sakramentalnie trzeba dołączyć pełny odpis aktu małżeństwa. Na dzień dzisiejszy prawo polskie nie uznaje małżeństw zawartych przez obwateli polskich za granicą. Jeśli narzeczeni zawarli związek poza Polską i planują ślub kościelny w Polce muszą rozpocząć procedurę rejestracji swojego związku cwilnego w polskim USC przed ślubem kościelnym.
UWAGA: Prawo angielskie umożliwia wszytkim obywatelom zawarcie małżeństwa konkordatowego w kościele w którym narzeczeni praktykują. Hierarchia katolicka w Anglii podchodzi z wielką nieufnością do narzeczonych którzy zawierają ślub cywilny w Register Office. Dlatego biskupi angielscy wymagają by upłynęło 6 miesięcy pomiędzy ślubem cywilnym i kościelnym. Wymóg ten nie obowiązuje w żadnym innym kraju. Jeśli narzeczeni zawierają ślub cywilny w Anglii, a ślub kościelny planują zawrzeć w Polsce narzeczeni mogą spisać Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych dopiero po ślubie cywilnym i muszą dołączyć pełny odpis zawarcia małżeństwa do dokumentacji przesyłanej do biura małżeńskiego Polskiej Misji Katolickiej. Dlatego prosimy by ustalać datę ślubu cywilnego conajmniej na miesiąc przed planowanym ślubem kościelnym.
Coraz więcej narzeczonych podejmuje decyzję zawarcia związku małżeńskiego poza Polską w krajach tak odległych jak Australia, Nowa Zelandia, Kuba, często nakłanianych do tego przez różne firmy małżeńskie działające w Polsce. Poza przypadkami gdy jedna ze stron pochodzi z kraju ślubu i Polakami uważniającymi swój kontrakt cywilny w polskim kościele w Rzymie, miejscowe kurie niechętnie dają NIHIL OBSTAT na takie małżeństwa i narzeczeni muszą się liczyć z możliwością odmowy. Dokumentacja, która musi być przygotowana w języku angielskim i zawierać list narzeczonych skierowany do biskupa diecezji ślubu wyjasniającego przeczyny wyboru miejsca zawarcia małżeństwa wysyłana jest wyłącznie na odpowiedzialność narzeczonych. Narzeczeni są także odpowiedzialni za załatwienie strony cywilnej małżeństwa w danym kraju.

W przypadkach gdy narzeczony/narzeczona jest wdowcem/wdową w dokumentacji przesłane do PMK trzeba załączyć zaświadczenie o zgonie współmałżonka/współmałżonki

*****
W czasie spotkania/spotkań z duszpasterzem będzie spisany Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych.
Oprócz Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych czasem trzeba będzie wypełnić dodatkowe dokumenty:
Gdy jedna ze stron jest ochrzczoną/ym chrześcijanką/chrzescijaninem trzeba dodatkowo wypełnić Prośbę o pozwolenie na małżeństwo mieszane.
W przypadku, gdy jedna ze stron jest osobą nieochrzczoną lub chrzest jej nie jest uznany za ważny przez kościół katolicki trzeba wypałnić Prośbę o Dyspensę od różnicy religii lub innych przeszkód zrywających (obecność takich przeszkód może stwierdzić duszpasterz w czasie spotkania).
Od strony niekatolickiej wymaga się by złożyła Oświadczenie napisane własnoręcznie w obecności duszpasterza stwierdzajace, iż nie będzie przeszkadzać stronie katolickiej w praktykowaniu jej wiary a wszystkie dzieci będą ochrzczone w kościele katolickim i wychowane po katolicku.
Od osób które posiadają paszport brytyjski i od osiagnięcia wieku dojrzałego mieszkają w Wielkiej Brytanii a które pragną zawrzeć ślub konkordatowy w Polsce wymaga się kopii Certificate of no impediment to marry wydawanego przez lokalny Register Office. Oryginał trzeba zabrać ze sobą do Polski i złożyć w polskim USC. Na dzień dzisiejszy dokument ten jest ważny tylko 3 miesiące. Od 2 marca 2015 r. okres oczekiwania na wydanie tego dokumentu zostaje przełużony z 15 do 28 dni od daty zgłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa w Register Office przez obywaela WB lub państwa należącego do Wspólnoty Europejskiej. W wypadku gdy narzeczony/narzeczona jest spoza Unii okres oczekiwania może być wydłużony do 70 dni. Ponieważ dokumentacja małżeńska wysyłana przez PMK musi zawierać kopię Certificate narzeczeni powinni skoordynować odpowiednio spotkanie w Register Office. Dla usprawnienia procesowania dokumentacji, można przysłać do biura PMK dokumentację bez kopii Certificate zaznaczając jednak, że kopia będzie dosłana do biura PMK emailem w dniu wydania Certificate.

Od stron niekatolickich, które część swego dorosłego życia spędziły w swym kraju ojczystym lecz osiadły w Wielkiej Brytanii, oprócz kopii Certificate z brytyjskiego urzędu stanu cywilnego potwierdzajacego stan danej osoby wymagane jest także zaświadczenie o stanie wolnym danej osoby wystawione przez odpowiedni urząd kraju macierzystego.
Przypominamy, że władze Słowacji NIE WYDAJĄ żadnego dokumentu upoważniającego Słowaka/Słowaczkę do zawarcia związku małżeńskiego. W przypadkach małżeństw polsko – słowackich narzeczeni muszą ustalić stan wolny Słowaka/Słowaczki w polskim sądzie rodzinnym. Procedura ta trwa około 6 tygodni i wymaga obecności danej osoby w Polsce. Jeśli nie jest możliwe załatwienie uznania stanu wolnego przez sąd w Polsce możliwe są dwa rozwiązania: zawarcie ślubu cywilnego na Słowacji lub w Anglii i zarejestrowanie tego ślubu w Polsce. W takich przypadkach w dokumentacji musi być załączona kopia pełnego odpisu aktu małżeństwa.
W przypadku ślubów konkordatowych zawieranych w Polsce odpowiedzialność za załatwienie wszelkich formalności w polskim urzędzie stanu cywilnego ponoszą narzeczeni.
W przypadku, gdy ślub konkordatowy zawierany jest w parafii polskiej w Anglii trzeba dodatkowo:

a. dostarczyć do parafii ślubu Certificate of no impediment to marry wydawany przez lokalny Register Office.
b. Gdy jedna ze stron podlega kontroli imigracyjnej tzn nie jest obywatelem brytyjskim ani obywatelem Unii Europejskiej i nie posiada prawa stałego pobytu w tym kraju trzeba uzyskać zgodę na zawarcie małżeństwa z Home Office.
*****

Po złożeniu dokumentów małżeńskich w parafii przekazywane są one do biura małżeńskiego Polskiej Misji Katolickiej. Tu wszystkie dokumenty są sprawdzane. Są udzielane wszelkie dyspensy i pozwolenia. Następnie cała dokumentacja przesłana jest do odpowiedniej kurii kraju ślubu. Dokumentacja przesyłana jest specjalną pocztą poleconą a każda przesyłka ma swój numer rejestracyjny. Narzeczeni mogą uzyskać numer rejestracyjny dotyczący ich przesyłki w biurze PMK i śledzić losy listu na stronie Royal mail wybierając opcję track and trace. Informacja – ‘delieverd in Poland’ oznacza, że list dotarł do kurii i ktoś podpisał jego odbiór.

Sprawy małżeńskie załatwiane są ściśle według daty ślubu i dokumentacja wysyłana do kurii nie później niż sześć tygodni przed datą ślubu. Dokumenty docierają do kurii z reguły po 3 – 5 dniach. Kuria przesyła dokumentację do parafii ślubu.

Ze względu na ilość spraw małżeńskich załatwianych w Polskiej Misji Katolickiej narzeczeni proszeni są by poza nagłymi przypadkami telefonowć do biura PMK prosząc o rozmowę z Grażyną Sikorską pomiędzy 16 i 18 od poniedziałku do piątku. Telefon 020 7226 3439 lub wysyłając e mail na adres grazyna@pcmew.org. Wysłając email prosimy, by zawsze podawać nazwiska obojga narzeczonych i datę ślubu.

styczeń 2015